Pestprotocol

Alle kinderen moeten zich in op OBS De Kring veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom maken wij gebruik van een pestprotocol. Hierin staat beschreven op welke wijze wij op school omgaan met pestgedrag. Dit protocol is uiteraard voor iedereen in te zien.

Hoogbegaafdheid

Het verbeteren van ons onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen is één van onze speerpunten. Om hoogbegaafdheid te kunnen signaleren maken wij o.a. gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
Mocht blijken dat niveau van een leerling ver boven het groepsniveau ligt, kan het zijn dat we besluiten tot versnellen. Ook hier is er altijd overleg met de ouders.

Leerlingen die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod of waar een vermoeden is van onderpresteren
worden opgenomen in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Bij versnellen of doorstromen is het
uitgangspunt dat school en ouders overtuigd zijn dat versnellen de beste keus is voor de optimale ontwikkeling van de leerling.
Gestreefd wordt naar instemming van de ouders, maar de school heeft de beslissende stem. De school is van mening dat de
beslissing om te versnellen gedurende de basisschoolperiode slechts één keer genomen kan worden.

Daarnaast zij vermeld dat we In de groepen 1 en 2 werken met zogenaamde pluskasten, waar zich materiaal in bevindt dat geschikt is voor kinderen die een grotere uitdaging aan kunnen.

In de groepen 3 t/m 8 bestaat er de mogelijkheid om te compacten en te verrijken. Dat betekent dat de reguliere stof wordt ingedikt en aangevuld met leerstof die beter past bij de ontwikkeling van het kind.

Tenslotte kunnen de leerlingen die volgens het oordeel van de IB en de leerkracht voldoen aan de daarvoor opgestelde criteria, 1x per week de plusklas Spaans bezoeken.

Leerlingen van OBS De Kring hebben ook de mogelijkheid een naschools verrijkingstraject te volgen in samenwerking met
BSO MIK.

Doubleren/versnellen

Het is mogelijk dat het ontwikkelingsproces van een leerling dwingt tot het maken van een beslissing voor wat betreft doubleren
of versnellen. Dat kan op grond van problemen in de cognitieve ontwikkeling of op grond van sociaal-emotionele ontwikkeling
besloten worden.

Er zijn dan drie opties:
  1. De leerling doet het leerjaar over (doubleren).
  2. De leerling blijft in zijn eigen groep en krijgt een aangepast onderwijsprogramma (eigen leerlijn)
  3. De leerling gaat eerder naar de volgende groep (versnellen).

Wij streven ernaar het aantal doubleurs te beperken. Het is niet mogelijk dat een leerling meer dan een keer een jaar vertraagt.
In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij maximaal de leeftijd van 13 jaar hebben
bereikt. Als een leerling doubleert, krijgt deze leerling een begeleidingsplan.

Het besluit tot doubleren wordt genomen na onderzoek op (genormeerde) toets- en observatieresultaten, onderwijsbehoefte
van de leerling en schoolfactoren. Bij het overgaan tot dit besluit zijn de leerkracht(en), de intern begeleider, de ouders en de
schoolleiding betrokken. Gestreefd wordt naar instemming van de ouders, maar de uiteindelijke beslissing tot doublure wordt
genomen door de leerkracht in samenwerking met de IB en de directie.

Als blijkt dat een leerling een gemiddelde achterstand van minimaal 10 onderwijsmaanden op een of meerdere gebieden heeft
of dat vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) gebleken is dat een kind een grote voorsprong heeft op
een of meer vakgebieden, kan in overleg met school en de ouders besloten worden niet te doubleren of te versnellen. De leerling gaat door in de eigen groep. De leerling krijgt dan een eigen leerlijn in combinatie met een ontwikkelingsperspectief. Hiermee geeft de school aan wat het leerstofaanbod van de leerling zal zijn en wat het verwachte eindniveau wordt van de leerling.

Overgang van groep 2 naar groep 3

Om met redelijk succes aan groep 3 te beginnen moet worden voldaan aan bepaalde reken- en taalbasisvaardigheden. Daarnaast letten wij op het welbevinden van de leerling, de motivatie, de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden, de taakgerichtheid, het zelfvertrouwen, de concentratie en de motoriek van de leerling. Van de leerlingen van groep 2 wordt de ontwikkeling in deze vaardigheden zorgvuldig besproken in een ZAT “breed”, waar ook de groepsleerkrachten van groep 1-2 & 3 aan deelnemen. In dit overleg neemt de school een besluit met betrekking tot de overgang naar groep 3.

Zorgadviesteam

De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de leerling gedurende zijn of haar hele schoolloopbaan. Tijdens de voortgangscontrolebespreking (VCB), die drie maal per jaar plaatsvindt, wordt de groei van alle leerlingen door de intern begeleider en de groepsleerkracht besproken. Hulpvragen van leerlingen, leerkracht en ouders kunnen worden voorgelegd aan het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de intern begeleiders, aangevuld met de schoolleider. Daarnaast vindt er drie maal per jaar overleg plaats in een bredere setting. Het ZAT wordt dan uitgebreid met de voor dat moment nodige externe expertise. Doel van deze overlegstructuur is om te komen tot een passend plan van aanpak.

Leerlingvolgsysteem

Het is de taak van de school dat een kind zoveel mogelijk leert. De ontwikkeling van een kind moet zo goed mogelijk in
de gaten worden gehouden. Dit doen wij met behulp van een leerlingvolgsysteem op zowel cognitief als sociaal-emotioneel
gebied. Daarvoor maken wij gebruik van PRAVOO voor de groepen 1-2 en CITO voor de groepen 1 t/m 8. In groep 7 maken de leerling de CITO-entreetoets, in groep 8 de CITO-eindtoets en de NIO. In deze laatste toets worden niet alleen de schoolvorderingen maar ook de intelligentie gemeten.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo