Algemeen

Schoolkrant

“Opener” is de naam van de schoolkrant van OBS De Kring. Hij verschijnt 4 keer per jaar en wel in de maanden oktober (vóór de herfstvakantie), in februari (rond carnaval), in april (rond Pasen) en in juni/juli (vóór de zomervakantie). De opbouw van de Opener is telkenmale hetzelfde. Eerst komen de pagina’s van alle groepen aan bod. Hierin worden tekeningen, teksten en werkstukken van de leerlingen weergegeven. Elk kind komt minstens één keer per jaar in de Opener; de leerkrachten houden bij van wie er iets afgedrukt staat. Vervolgens komen de pagina’s “team & school”. Hierop wordt datgene wat op dat moment als belangrijk ervaren wordt weergegeven.

Nieuwsbrieven

Om u op de hoogte te houden verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Deze worden vanaf september 2011 zoveel mogelijk digitaal aan de ouders verzonden. Als u zich nog niet heeft opgegeven dan kunt u dat alsnog doen bij de groepsleerkracht van uw kind. Een aantal gedrukte exemplaren van de nieuwsbrief blijft beschikbaar voor de gezinnen die niet voor de digitale nieuwsbrief kiezen. Vanaf 2012 bestaat de mogelijkheid om u via de website van de school aan te melden. Een aantal malen per jaar ontvangt u via school reclamemateriaal van buitenschoolse instanties. Voordat we dit meegeven, wordt dit altijd eerst zorgvuldig beoordeeld op de waarde die dit heeft voor kinderen. We laten aan u als ouder over of u op de aanbiedingen ingaat.

Snoepen/traktaties

Snoep en (koolzuurhoudende) frisdrank is op OBS De Kring verboden. Ook als traktatie bij verjaardagen is dit niet toegestaan.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt met het sinterklaasfeest en tijdens de schoolreisjes. In de gangruimte achter de telefooncel - nabij de groepen 3 & 4 - ligt een ordner met honderden ideeën over gezond trakteren. Ook wordt er jaarlijks aan het begin van elk schooljaar een A4tje voor de ouders aan de kinderen meegegeven met daarop de traktaties die wel en niet zijn toegestaan.

Protocol “Informatieverstrekking gescheiden ouders”

OBS De Kring vindt dat de zorg voor uw kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van
informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school
gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt.
In dit protocol worden de onderdelen uit de wetgeving die van toepassing zijn weergegeven. Uitgangspunt is dat de school
informeert, maar dat de ouders verantwoordelijk zijn. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Beide ouders hebben het samen geregeld

Wetgeving
De school dient uiteraard een veilig klimaat voor de kinderen te bieden en moet zich daarom afzijdig houden van een conflict
tussen de ouders. De school moet zich neutraal opstellen door beide ouders gelijkwaardig te voorzien van informatie. Door een
van de ouders geen informatie te geven, geeft de school haar neutrale positie op en kiest zij (wellicht onbewust) toch partij
in het conflict. De met het gezag belaste ouder informeert en overlegt met de niet met het gezag belaste ouder. De met het
gezag belaste ouder (aan wie de kinderen zijn toegewezen) ontvangt alle informatie, uitnodigingen e.d. Deze ouder zorgt voor
het doorspelen van de informatie aan de andere ouder. Dit gebeurt soms ook door tussenkomst van een derde partij. De ouders
komen eventueel samen op ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten.
Beide ouders houden contact met elkaar als het over de opvoeding en het onderwijs van hun kind(eren) gaat.
N.B.: Is er sprake van een co-ouderschap wilt u dan aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeven op welke dagen uw kind
bij welke ouder is. Wij kunnen dan in geval van afwezigheid/ziekte van uw kind de juiste ouder informeren.

2. Beide ouders willen het anders regelen
Wetgeving
In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan de met het gezag belaste ouder, maar is de school desgevraagd ook verplicht dezelfde informatie aan de ouder te verstrekken die niet belast is met het ouderlijk gezag.
De met het gezag belaste ouder ontvangt alle informatie van school, met deze ouder regelt de school alle schoolse zaken aangaande de kinderen. De andere ouder wordt desgewenst door school/de leerkrachten geïnformeerd. Het initiatief om aan de
informatie te komen ligt bij de ouder zelf.
Het wetsartikel 1:377c BW maakt twee uitzonderingen op deze verplichting.
  1. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die (op dezelfde wijze) aan de ouder met het ouderlijk gezag niet zou geven.
  2. De school hoeft de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daar tegen verzet. (Ook alle oudergesprekken worden gehouden met deze ouder. Met de met het gezag belaste ouder worden afspraken gemaakt over pedagogisch/ opvoedkundige aspecten. Ook hier wordt verwacht dat deze ouder de informatie doorspeelt [al dan niet via een tussenpersoon] aan de andere ouder).

 

Pauzes (eten en drinken)

Halverwege de ochtend wordt in alle groepen een pauze gehouden. De kinderen mogen een beker met drinken, voorzien van naam en/of een fruithapje, meenemen; geen snoep. We gaan er op school van uit dat de kinderen ’s ochtends thuis ontbeten hebben.

Bewegingsonderwijs

De kinderen van de groepen 1-2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school. Hiervoor hebben de kinderen alleen gymschoenen (liefst zonder veters) en een lichte zool nodig. Wilt u die, voorzien van naam, mee naar school geven? Ze worden in de klas bewaard. Vooral bij slecht weer zal van het speellokaal gebruik gemaakt worden. Bij mooi weer zullen de kinderen vaker buiten spelen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymnastiekzaal van de school. Voor de gymlessen hebben de
kinderen gymschoenen, sportkleding en een handdoek nodig. Vanaf groep 3 is douchen na de gymles verplicht. Het douchen
na de gymles vinden we een belangrijk aspect in de opvoeding, waarbij de hygiënische verzorging deel uitmaakt van gezond
gedrag.

Preventief geneeskundig onderzoek

Alle leerlingen van 5 jaar én van 9-10 jaar worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een preventief geneeskundig
onderzoek (PGO). De administratief medewerker van de JGZ neemt voorafgaand aan het onderzoek contact met de school op.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD locatie. Tijdens dit onderzoek is veel aandacht voor het functioneren en welbevinden thuis en op school.

Tevens is er een kort lichamelijk onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan de ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Wanneer alle kinderen van een school onderzocht zijn, bespreekt de jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht en het zorgteam. Vooraf wordt hiervoor uw toestemming gevraagd. Leerkrachten, IB-ers, ouders en verzorgers kunnen ook altijd
contact opnemen met de jeugdarts, of jeugdverpleegkundige voor consultatie of onderzoek van een leerling met problemen.

De JGZ-teams Maastricht-Heuvelland zijn bereikbaar via 046-8506644,
Postbus 2022, 6160 HA Geleen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verzekering

Via de stichting jong Leren hebben alle kinderen een zogenaamde scholierenongevallenverzekering. Hoewel de dekking van zo’n soort verzekeringen meestal beperkt is, loont het de moeite om in geval van op school veroorzaakte schade, die niet elders verhaald kan worden, contact op te nemen met de schoolleiding. Deze kan u dan doorverwijzen naar de tussenpersoon van de maatschappij waarbij de verzekering loopt.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo