Algemeen

Leerlingvolgsysteem

Het is de taak van de school dat een kind zoveel mogelijk leert. De ontwikkeling van een kind moet zo goed mogelijk in
de gaten worden gehouden. Dit doen wij met behulp van een leerlingvolgsysteem op zowel cognitief als sociaal-emotioneel
gebied. Daarvoor maken wij gebruik van PRAVOO voor de groepen 1-2 en CITO voor de groepen 1 t/m 8. In groep 7 maken de leerling de CITO-entreetoets, in groep 8 de CITO-eindtoets en de NIO. In deze laatste toets worden niet alleen de schoolvorderingen maar ook de intelligentie gemeten.

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf dit schooljaar biedt Stichting Tussen de Middag

in samenwerking met BSO de Boomhut het overblijven aan op OBS De Kring.

Een prettige vorm van opvang tussen de middag waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan.

Open deze links en lees meer:

Tussen-de-Middag_20141030-195803_1.pdf

-Informatiebrief-overblijven-Nieuwe-aanmeldingen.pdf2.

-Inschrijfformulier-OBS-de-Kring-groep-1-2.pdf

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang voor de kinderen die tussen de middag willen overblijven wordt op OBS De Kring georganiseerd door de TSO (Tussen Schoolse Opvang) van het MIK. De voorwaarden voor deze opvang, alsmede de kosten en een afschrift van het door de gebruikers ervan in te vullen contract ligt voor iedereen klaar op school. Het is de bedoeling dat de kinderen die overblijven hun eigen eten en drinken mee naar school nemen.

Afkortingen

BSO
Buitenschoolse opvang

CITO
Centraal instituut voor toetsontwikkeling

DHH
Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid

GGD
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

IB
Intern begeleider

ICT
Informatie- en communicatietechnologie

JGZ
Jeugdgezondheidszorg

LG
Landelijk gemiddelde

LIO
Leraar in opleiding

LKC
Landelijke klachtencommissie

MIK
Meerwaarde in ’n kinderleven

MR
Medezeggenschapsraad

NIO
Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau

OBS
Openbare basisschool

OGR
Oudergeledingraad

PABO
Pedagogische academie voor basisonderwijs

PGO
Periodiek geneeskundig onderzoek

PRAVOO
Praktijk voor ontwikkelingspsychologisch onderzoek

TSO
Tussenschoolse opvang

VCB
Voortgangscontrolebespreking

VISEON
Volginstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling

ZAT
Zorgadviesteam

Kwaliteit en opbrengsten

Scholen verschillen in identiteit, werkwijze, sfeer en resultaten. Scholen verschillen ook in kwaliteit. Bij het kiezen van
ontwikkelingsmaterialen en lesmethoden wordt heel nadrukkelijk gelet op de kwaliteit ervan. Kunnen kinderen goed leren met
deze materialen, ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Zit er voldoende leerstof in de methode of materialen voor zowel de
kinderen die meer en moeilijker werk aankunnen, alsook voor de kinderen die extra oefenstof nodig hebben? Hoe worden de
(tussen)resultaten gemeten?

Nog belangrijker dan de materialen en methoden die de school hanteert, zijn de mensen die er werken. Zij zorgen ervoor
dat de materialen en methoden zinvol gebruikt worden. De onderwijsgevenden besteden veel tijd aan samenwerking, overleg
en onderlinge afstemming. Het onderwijs en de maatschappij veranderen voortdurend; jaarlijks wordt er dan ook veel geld
uitgegeven aan nascholingscursussen en studiedagen.

De leerling staat centraal en er is een goed en open contact tussen de ouders en de school, waarbij er tevens sprake is van
een open en eerlijke informatieverstrekking aan de ouders. Is die kwaliteit te meten? Zijn onze opbrengsten goed?

De CITO-eindtoets is één van de middelen om te meten welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor een
kind. Deze toets geeft een voorspelling van het schoolsucces van de individuele leerlingen. De cognitieve prestaties van de
leerlingen (de prestaties waar het louter gaat om de kennis), zijn voor een groot gedeelte ook te meten met de toetsen van
het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit is een methode-onafhankelijk toetssysteem. In dit systeem kunnen toetsscores die op
verschillende tijdstippen in de schoolcarrière zijn verkregen met elkaar vergeleken worden. Hierdoor wordt zichtbaar hoeveel een leerling in een bepaalde periode vooruitgegaan is ten opzichte van een eerder meetmoment.
schoolrapport correctieLG 2012

In bovenstaande tabel blijkt dat OBS De Kring de afgelopen 5 jaar slechts een maal lager scoorde dan het landelijk gemiddelde. Hoewel daar van te voren al rekening mee gehouden werd (deze groep kende > 20 % zij-instromers die pas na groep 6 onze school bezochten), is een zorgvuldige analyse gemaakt van de onderdelen die destijds onvoldoende gescoord werden. Dat gebeurt overigens elk jaar, ook indien de resultaten wél bevredigend zijn. Het borgen van de behaalde kwaliteit is dan de opdracht. Indien we de CITO-eindopbrengsten bekijken over de afgelopen 10 jaar zien we eveneens slechts 1 jaar een lagere score dan het landelijk gemiddelde. Hoewel we tevreden zijn met deze behaalde resultaten, willen we ons niet beperken tot de CITO-eindopbrengsten indien we het hebben over kwaliteit. OBS De Kring is namelijk van mening dat daarnaast ook nog
andere zaken een rol dienen te spelen bij het bepalen van de kwaliteit, zoals het maken van een sterkte-zwakte analyse (waar
zijn we goed in, wat willen we verbeteren, waarin verschillen we van andere scholen). Komt het kind voldoende aan zijn trekken, is eruit gehaald wat erin zit, zit de leerling op zijn plaats, zit de leerling na 2 jaar voortgezet onderwijs nog steeds op de goede plaats, voelt het kind zich gelukkig met de gemaakte keuze? We willen niet alleen maar naar de eindsituatie te kijken, we streven er naar om gedurende de gehele schoolloopbaan uit elk kind het maximale te halen.

De school let niet alleen louter op kennisoverdracht, maar zorgt er ook voor dat kinderen met plezier naar school gaan, sociale vaardigheden verwerven en voldoende meekrijgen over waarden en normen. Om dit te meten maken we gebruik van het CITO-programma Viseon waarvan de resultaten een beeld geven hoe het kind zich voelt of hoe het zich sociaal ontwikkelt. Samen met de cognitieve resultaten wordt in het regelmatige VCB-overleg door de IB en de leerkracht een completer beeld geschetst van de leerling.

Ook een enquête onder de ouders kan waardevol zijn voor het meten van kwaliteit op school. Daarnaast wordt de school ook regelmatig door de inspectie bezocht. De resultaten van een dergelijk bezoek zijn met name voor de school van belang om een beeld te krijgen van de dingen waar men op een positieve wijze mee bezig is en welke zaken de school nog kan verbeteren. Daarom mondt zo’n inspectiebezoek altijd uit in een zogenaamd “ontwikkelingsgericht” advies aan de school. De inspectie beoordeelt of de school zwakker of beter dan verwacht of naar rato scoort bij de behaalde eindopbrengsten. Dit kunt u te allen tijde lezen op de website van de Inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

OBS De Kring wenst een veilige leefgemeenschap te bieden waarin kinderen met verschillende achtergronden opgroeien en
van elkaar leren. De begrippen respect en vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden; elk kind dient begeleid te worden in de ontwikkeling naar een zelfstandig mens met verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de samenleving. De leerkrachten zijn in staat een goede sfeer te scheppen; ze dienen een positief contact met de kinderen te hebben en moeten zich kunnen inleven in de wereld van het kind.

De kwaliteit van een school hangt dus af van een veelheid van factoren.

Bezwaar tegen publicatie foto's

Zoals u weet worden er regelmatig foto’s van kinderen geplaatst op onze, voor iedereen toegankelijke website en in de Opener, de schoolkrant van onze school. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan verzoeken wij u dringend dit schriftelijk kenbaar te maken aan de schoolleiding van de school. Deze zal er dan op toezien dat er geen foto’s van uw kind worden geplaatst in uitingen van de school, waaronder de website.

Mobiele telefoon op school

Het meenemen van een mobiele telefoon door kinderen is geheel voor eigen risico en het gebruik ervan is verboden. Als kinderen toch hun mobiel meenemen, dan moeten zij deze uitzetten en in principe ook zelf bewaren. Wellicht ten overvloede: kinderen mogen ook niet hun mobiel gebruiken als fotocamera.

Vervoer bij excursies

De meeste groepen gaan een paar keer per schooljaar op excursie naar kinderboerderij, museum of theater. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 geschiedt vervoer altijd per bus. Voor de groepen 7 & 8 kan dat vervoer ook wel eens per auto geschieden.
Kinderen, begeleidende ouders, stagiair(e)s en leerkrachten zijn allen verzekerd tijdens het vervoer onder schooltijd, zowel
bij bus-, alsook bij autovervoer, maar ook fietsend en lopend is de verzekering van toepassing. Ouders die niet willen dat hun
kind per auto vervoerd wordt (groep 7 & 8), dienen dat kenbaar te maken aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht
van de desbetreffende groep. Vervoer naar en van de plek van bestemming zal dan door deze ouders zelf georganiseerd dienen
te worden. In het uiterste geval kan het kind niet mee met de excursie en kan het op school blijven.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo