Algemeen

Goed onderwijs dat past in deze tijd

Stichting jong Leren voor Openbaar en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs Zuid Limburg is een stichting die per september
2011 veertien basisscholen, waaronder OBS De Kring, bestuurt. De stichting streeft ernaar onderwijs van hoge kwaliteit te leveren in een veilige sfeer vanuit een klantgerichte houding. Het onderwijs kenmerkt zich door openheid, door algemene toegankelijkheid en door het bieden van een stimulerende leeromgeving. Op deze scholen biedt de stichting onderwijs aan ongeveer 3000 leerlingen, terwijl er totaal zo’n 290 medewerkers werkzaam zijn.

De directies van de scholen werken nauw met elkaar samen in het structurele directeurenoverleg (het zgn. “directieberaad”),
daarbij ondersteund door twee bovenschoolse managers.

Externe procedure

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen, die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten
bij een onafhankelijke klachtencommissie, “de landelijke klachtencommissie”(LKC). De LKC onderzoekt de klacht en
beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies
aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen
de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon
kan u daarbij behulpzaam zijn, als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is Frans Feron, vertrouwensarts bij de GGD
De LKC is gevestigd te Utrecht,

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

telefoon 030-28095590 of fax 030-2809591.

U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of
een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interne procedure

Sedert ruim 10 jaar is er een nieuwe klachtenregeling in werking getreden. Het doel van zo’n klachtenregeling is om problemen of misverstanden op te lossen, wanneer ouders (of leerlingen) een probleem of een klacht hebben. Vanzelfsprekend wordt er in eerste instantie getracht het probleem dáár op te lossen waar het is ontstaan. In de meeste gevallen probeert men het ontstane probleem het eerst te bespreken met de leerkracht van het kind. Mocht men daar niet tevreden over zijn dan kan men vervolgens bij de schoolleiding van de school terecht; dat kan zowel bij de schoolleider, alsook bij de adjunct-schoolleider. Soms zal dat afhangen van de aard van de klacht; een andere keer is dit weer afhankelijk van de taakverdeling die er binnen de schoolleiding is gemaakt. Vanzelfsprekend kiest u bij klachten over de schoolleiding zelf naar wie u toegaat.

Indien het niet lukt om met een van deze personen tot een goede afhandeling van de problemen te komen, kan men contact
opnemen met een van de twee contactpersonen van de school (voor namen, zie de website van de school). De Kring heeft er
bewust voor gekozen om twee personen tot contactpersoon te benoemen, een vrouwelijke en een mannelijke (leerkracht). Op
de eerste plaats in verband met de bereikbaarheid; niet iedereen is immers altijd aanwezig. Op de tweede plaats is gekozen
voor twee personen met een ander geslacht. De ervaring leert namelijk dat sommige problemen gemakkelijker met iemand van
het vrouwelijk geslacht besproken worden, terwijl voor andere zaken liever een man aangesproken wordt.

Mocht men daarna nóg niet tevreden zijn over de verdere afhandeling, dan kan een klacht ingediend worden bij het schoolbestuur of bij de klachtencommissie. Zoals al vermeld zijn er aan De Kring twee contactpersonen verbonden, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Wie dat op onze school zijn, kunt u vinden
op deze website.

Elke ouder, leerling of leerkracht kan op hun een beroep doen als er problemen zijn, waar ze niet met iedereen over willen of
kunnen praten. Elk gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Voor de duidelijkheid zij vermeld dat de contactpersonen er niet
zijn om het probleem op te lossen. Zij zullen in eerste instantie trachten het probleem te verhelderen en degene met de klacht
eventueel vervolgens terug verwijzen naar degene waar men het laatst is geweest. Indien die mogelijkheid zinloos (b)lijkt, kan men doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie.

Men kan ook rechtstreeks terecht bij de vertrouwenspersoon, die functioneert als aanspreekpunt bij klachten en die verplicht is tot geheimhouding. De vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs in Maastricht is de heer Frans Feron, als arts verbonden aan de GGD te Maastricht. Tenslotte zij vermeld dat het team van De Kring er van uit gaat, dat iedereen met (bijna) alle problemen in eerste instantie bij de directbetrokkene(n) terecht kan. De voorbeeldfunctie die iedere volwassene in dezen naar zijn/haar kind heeft, zal de “menswording” van ieder kind alleen maar te goede komen. Kinderen wordt vaak ook in eerste instantie gevraagd en geleerd om de problemen op te lossen met de directbetrokkene(n).

Pestprotocol

Alle kinderen moeten zich in op OBS De Kring veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom maken wij gebruik van een pestprotocol. Hierin staat beschreven op welke wijze wij op school omgaan met pestgedrag. Dit protocol is uiteraard voor iedereen in te zien.

Hoogbegaafdheid

Het verbeteren van ons onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen is één van onze speerpunten. Om hoogbegaafdheid te kunnen signaleren maken wij o.a. gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
Mocht blijken dat niveau van een leerling ver boven het groepsniveau ligt, kan het zijn dat we besluiten tot versnellen. Ook hier is er altijd overleg met de ouders.

Leerlingen die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod of waar een vermoeden is van onderpresteren
worden opgenomen in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Bij versnellen of doorstromen is het
uitgangspunt dat school en ouders overtuigd zijn dat versnellen de beste keus is voor de optimale ontwikkeling van de leerling.
Gestreefd wordt naar instemming van de ouders, maar de school heeft de beslissende stem. De school is van mening dat de
beslissing om te versnellen gedurende de basisschoolperiode slechts één keer genomen kan worden.

Daarnaast zij vermeld dat we In de groepen 1 en 2 werken met zogenaamde pluskasten, waar zich materiaal in bevindt dat geschikt is voor kinderen die een grotere uitdaging aan kunnen.

In de groepen 3 t/m 8 bestaat er de mogelijkheid om te compacten en te verrijken. Dat betekent dat de reguliere stof wordt ingedikt en aangevuld met leerstof die beter past bij de ontwikkeling van het kind.

Tenslotte kunnen de leerlingen die volgens het oordeel van de IB en de leerkracht voldoen aan de daarvoor opgestelde criteria, 1x per week de plusklas Spaans bezoeken.

Leerlingen van OBS De Kring hebben ook de mogelijkheid een naschools verrijkingstraject te volgen in samenwerking met
BSO MIK.

Doubleren/versnellen

Het is mogelijk dat het ontwikkelingsproces van een leerling dwingt tot het maken van een beslissing voor wat betreft doubleren
of versnellen. Dat kan op grond van problemen in de cognitieve ontwikkeling of op grond van sociaal-emotionele ontwikkeling
besloten worden.

Er zijn dan drie opties:
  1. De leerling doet het leerjaar over (doubleren).
  2. De leerling blijft in zijn eigen groep en krijgt een aangepast onderwijsprogramma (eigen leerlijn)
  3. De leerling gaat eerder naar de volgende groep (versnellen).

Wij streven ernaar het aantal doubleurs te beperken. Het is niet mogelijk dat een leerling meer dan een keer een jaar vertraagt.
In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij maximaal de leeftijd van 13 jaar hebben
bereikt. Als een leerling doubleert, krijgt deze leerling een begeleidingsplan.

Het besluit tot doubleren wordt genomen na onderzoek op (genormeerde) toets- en observatieresultaten, onderwijsbehoefte
van de leerling en schoolfactoren. Bij het overgaan tot dit besluit zijn de leerkracht(en), de intern begeleider, de ouders en de
schoolleiding betrokken. Gestreefd wordt naar instemming van de ouders, maar de uiteindelijke beslissing tot doublure wordt
genomen door de leerkracht in samenwerking met de IB en de directie.

Als blijkt dat een leerling een gemiddelde achterstand van minimaal 10 onderwijsmaanden op een of meerdere gebieden heeft
of dat vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) gebleken is dat een kind een grote voorsprong heeft op
een of meer vakgebieden, kan in overleg met school en de ouders besloten worden niet te doubleren of te versnellen. De leerling gaat door in de eigen groep. De leerling krijgt dan een eigen leerlijn in combinatie met een ontwikkelingsperspectief. Hiermee geeft de school aan wat het leerstofaanbod van de leerling zal zijn en wat het verwachte eindniveau wordt van de leerling.

Overgang van groep 2 naar groep 3

Om met redelijk succes aan groep 3 te beginnen moet worden voldaan aan bepaalde reken- en taalbasisvaardigheden. Daarnaast letten wij op het welbevinden van de leerling, de motivatie, de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden, de taakgerichtheid, het zelfvertrouwen, de concentratie en de motoriek van de leerling. Van de leerlingen van groep 2 wordt de ontwikkeling in deze vaardigheden zorgvuldig besproken in een ZAT “breed”, waar ook de groepsleerkrachten van groep 1-2 & 3 aan deelnemen. In dit overleg neemt de school een besluit met betrekking tot de overgang naar groep 3.

Zorgadviesteam

De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de leerling gedurende zijn of haar hele schoolloopbaan. Tijdens de voortgangscontrolebespreking (VCB), die drie maal per jaar plaatsvindt, wordt de groei van alle leerlingen door de intern begeleider en de groepsleerkracht besproken. Hulpvragen van leerlingen, leerkracht en ouders kunnen worden voorgelegd aan het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de intern begeleiders, aangevuld met de schoolleider. Daarnaast vindt er drie maal per jaar overleg plaats in een bredere setting. Het ZAT wordt dan uitgebreid met de voor dat moment nodige externe expertise. Doel van deze overlegstructuur is om te komen tot een passend plan van aanpak.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo