Bezwaar tegen publicatie foto's

Zoals u weet worden er regelmatig foto’s van kinderen geplaatst op onze, voor iedereen toegankelijke website en in de Opener, de schoolkrant van onze school. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan verzoeken wij u dringend dit schriftelijk kenbaar te maken aan de schoolleiding van de school. Deze zal er dan op toezien dat er geen foto’s van uw kind worden geplaatst in uitingen van de school, waaronder de website.

Mobiele telefoon op school

Het meenemen van een mobiele telefoon door kinderen is geheel voor eigen risico en het gebruik ervan is verboden. Als kinderen toch hun mobiel meenemen, dan moeten zij deze uitzetten en in principe ook zelf bewaren. Wellicht ten overvloede: kinderen mogen ook niet hun mobiel gebruiken als fotocamera.

Vervoer bij excursies

De meeste groepen gaan een paar keer per schooljaar op excursie naar kinderboerderij, museum of theater. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 geschiedt vervoer altijd per bus. Voor de groepen 7 & 8 kan dat vervoer ook wel eens per auto geschieden.
Kinderen, begeleidende ouders, stagiair(e)s en leerkrachten zijn allen verzekerd tijdens het vervoer onder schooltijd, zowel
bij bus-, alsook bij autovervoer, maar ook fietsend en lopend is de verzekering van toepassing. Ouders die niet willen dat hun
kind per auto vervoerd wordt (groep 7 & 8), dienen dat kenbaar te maken aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht
van de desbetreffende groep. Vervoer naar en van de plek van bestemming zal dan door deze ouders zelf georganiseerd dienen
te worden. In het uiterste geval kan het kind niet mee met de excursie en kan het op school blijven.

Huiswerk

In het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een overzicht met daarop een schema van hetgeen er in elke groep
aan huiswerk wordt meegeven. Indien de ouders hier vragen over hebben geldt natuurlijk evenzo dat ze hierover contact kunnen
opnemen met de leerkracht van hun kind.

Verlof

In uitzonderlijke gevallen heeft een kind recht op verlof buiten de vrije dagen en vakanties die de school kent. Daar is echter
alleen sprake van in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een jubileum of familiefeest. Hier heeft de afdeling leerplicht van
de gemeente Maastricht speciale formulieren voor ontwikkeld. Deze formulieren kunt u - indien van toepassing - afhalen bij
de conciërge. Indien u denkt dat uw kind in aanmerking dient te komen voor bedoeld extra verlof, dan vult u zo’n formulier
tijdig (minimaal 14 dagen van te voren) in en geeft het af aan de schoolleiding. De schoolleiding beoordeelt dan of er sprake is van de “gewichtige omstandigheden” als vermeld in de leerplichtwet en keurt het verlof vervolgens goed of af.
Bij overlijden van familieleden hoeft zo’n formulier niet ingevuld te worden, maar kan men volstaan met de mededeling aan de
leerkracht.

Hoewel de leerlingen pas leerplichtig zijn vanaf 5 jaar, wordt het toch op prijs gesteld wanneer alle ouders hun zieke of anderszins afwezige kind op eenzelfde manier afmelden, dan wel verlof aanvragen - indien van toepassing.
Elke leerkracht is voorts verplicht om een registratie bij te houden van de leerlingen die (regelmatig) te laat komen en van alle leerlingen die om welke reden dan ook niet op school verschijnen. In geval van regelmatig te laat komen in de groep, worden de ouders daar in eerste instantie op aangesproken door de groepsleerkracht. Indien dit niet het gewenste effect heeft, nodigt de schoolleiding de ouders uit voor een gesprek hierover. Indien ook dit niet het beoogde resultaat oplevert, kan de schoolleiding besluiten dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Maastricht. Dit gebeurt overigens ook (verplicht) bij alle ongeoorloofde verzuim. Op deze wijze - zo heeft ervaring geleerd - is het schoolverzuim op een voor iedereen duidelijke manier te beperken. De ervaring leert dan ook dat vrijwel iedereen zich zonder meer aan de geldende regels houdt.

Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte van een kind wordt verwacht dat de ouders dit vóór schooltijd doorgeven. Als dat gebeurd is weten de leerkrachten
tenminste of het kind ziek (en dus afwezig) of nog onderweg is. Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek is. In principe komt er dan een externe of interne vervang(st)er die de groep waarneemt. De ouders (en leerlingen) kunnen in elk geval bij welke afwezigheid dan ook op een briefje naast de klassendeur zien wie er wanneer en om welke reden voor de groep staat.

Jaarsluitingen/muziek en dans

Drama & dansexpressie zijn vaste lesonderdelen op OBS De Kring. Ook poëzie en muziekonderwijs maken deel uit van het
onderwijsprogramma. Aan het einde van elk schooljaar verzorgt elke groep een jaarsluiting voor de ouders van de kinderen van
desbetreffende groep. Deze jaarsluitingen vinden plaats in de avonduren vanaf 19.00 uur. OBS De Kring organiseert ook vaker
een muziek- en/of dansvoorstelling. Kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 bespelen dan een muziekinstrument of brengen
(volks)dansen op het podium. Dit gebeurt dan zowel voor de medeleerlingen alsook voor de ouders en andere belangstellende
volwassenen. Het afgelopen decennium is dit gegoten in de vorm van een benefietoptreden en werd de opgehaalde (vrijwillige)
bijdrage geschonken aan het Ronald McDonaldhuis te Maastricht. OBS De Kring behoort hiermee al sedert de oprichting van het Ronald McDonaldhuis tot de vaste sponsors van dit tehuis.

Schoolreisjes/schoolverlaterskamp

Aan het einde van het schooljaar gaan alle groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De schoolverlaters van groep 8 gaan 3 dagen op
schoolverlaterskamp. Voor deze activiteiten hoeven de ouders geen extra kosten te betalen. Dit wordt allemaal Bekostigd door de OGR uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Halen en brengen van kinderen

In verband met de veiligheid van de kinderen wordt de ouders verzocht zo weinig mogelijk met de auto te komen om de kinderen te brengen of te halen. Als dit toch nodig is, wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet met de auto het woonerf aan de Stellendaal (dus voor de speelplaats) in te rijden. De beperkte parkeerplaatsen zijn bij de bouw van de school destijds voorzien voor de bewoners en de leerkrachten van de school. Bovendien zorgt dit voor onnodige levensgevaarlijke verkeerssituaties.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo